Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице , действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятел...полностью>>
'Документ'
Розглянувши проект рішення « Про внесення змін до структури управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради», керуючись ....полностью>>
'Документ'
Предлагаемая вниманию читателей книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность откровенно враждебных Человечест...полностью>>
'Диплом'
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-ви­хов­ному процесі позашкільного навчального закладу як фактор розвитку про­фе­сій­ни...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено:

Перший заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду в Дніпропетровській області

В.Л. Іванко

«_____» _________________2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду фахівців служб охорони праці підприємств металургійної галузі при територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області

м. Дніпропетровськ

2011

1загальні положення.

1.1Громадська рада фахівців служб охорони праці підприємств металургійної галузі при територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для узагальнення та обміну досвідом в галузі функціонування систем охорони праці на підприємствах галузі, а також для взаємодії з територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області.

1.2У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з охорони праці а також Положенням про громадську раду.

1.3Положення про громадську раду погоджується з територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області (далі – Управління), та схвалюється на її засіданні.

2Завдання і права громадської ради

2.1Основними завданнями громадської ради є:

обмін досвідом у сфері організації систем управління охороною праці на підприємствах галузі

сприяння врахуванню Управлінням побажання підприємств галузі під час формування та реалізації державної політики в сфері охорони праці.

2.2Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

готує та подає Управлінню, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з фахівцями служб охорони праці, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

подає Управлінню обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони праці, удосконалення роботи Управління;

інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Управління та в інший прийнятний спосіб;

збирає, узагальнює та подає Управлінню інформацію про пропозиції підприємств щодо вирішення питань, які мають важливе значення;

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку охорони праці в галузі;

готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3Громадська рада має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

залучати до роботи ради, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

отримувати від Управління проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

3Організація роботи громадської ради

3.1До складу громадської ради можуть бути обрані фахівці служб охорони праці підприємств галузі.

3.2Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради.

3.3Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу громадської ради – два роки. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного підприємства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.4Для формування складу громадської ради Управління утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю підприємств галузі.

3.5Якщо громадська рада вже утворена, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

3.6До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники підприємств галузі, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та Управління, при якому утворюється громадська рада.

3.7Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Управління в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.8Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою підприємства.

3.9За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Управління повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.10Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

3.11Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Управління оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12Управління затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

3.13Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

ліквідації підприємства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

3.14Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

3.15Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

3.16Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Управління.

3.17Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

3.18Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Управлінням, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Управління.

3.19Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

3.20Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

3.21Засідання громадської ради проводяться відкрито.

3.22У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Управління.

3.23За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

3.24Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3.25Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Управлінням.

3.26Рішення Управління, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Управління та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

3.27Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Управління та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

3.28Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Голова громадської ради В.М. МоісеєнкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (2)

  Закон
  Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та з урахуванням протоколу
 2. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (6)

  Закон
  1. Міністерство економіки України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 3. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції І закон (2)

  Закон
  1. Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі – Управління) є територіальним органом управління МНС в Херсонській області, який створюється МНС України.
 4. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (5)

  Закон
  Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області (далі - Управління) є органом Пенсійного фонду України, підвідомчим відповідно головному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області (далі
 5. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (9)

  Закон
  1. Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними
 6. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції І закон (1)

  Закон
  Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Другие похожие документы..