Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Рынки ценных бумаг в значительной степени являются свободными рыночными институтами, но большая часть их деятельности подвержена прямому или косвенно...полностью>>
'Документ'
Благодаря наглядным иллюстрациям и краткому точному комментарию к ним, книга "ДВИЖЕНИЕ СОБАК" помогает широкому кругу собаководов-любителей,...полностью>>
'Пояснительная записка'
Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства...полностью>>
'Методические рекомендации'
Одной из форм выполнения вузовской учебной программы по дисциплине «Теория и методика обучения музыке» является написание курсовой работы, направленн...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національна академія державного управління при Президентові України

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Президент Національної академії

_______________________

"___" _______________ 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення наукової роботи

в Національній академії державного управління

при Президентові України

(схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України від ____ _____________ 2011 р., протокол № ____)

Київ - 2011

УДК ________

Б 19

Б19


Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України // Авт. кол.: С.В.Загороднюк, О.Л.Приходько, Т.І.Сафонова, В.В.Лещенко. За заг. ред. В.П.Трощинського. - К.: Вид-во НАДУ. - 2011. - ___ с.

Положення встановлює загальні засади наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України, порядок її плану­ван­ня, організації, координації, проведення та контролю, вимоги до фінансового, ма­те­ріально-технічного та кадрового забезпечення наукових досліджень, форми зао­хо­чення, а також відповідальність суб'єктів наукової діяльності (виконавців та орга­нізаторів) в Національній академії за дотримання норм положення.

Документ розроблено, виходячи з нормативно-правової та інструк­тив­но-методичної бази наукової діяльності в Украї­ні, результатів досліджень щодо управління цією діяльністю, накопи­ченого досвіду наукової робо­ти в Національній академії. Положення є обов’язковим для виконання суб'єктами нау­кової діяль­ності в Національній академії. Воно може бути корисним науковцям та практикам, що про­фесійно займаються проблемами управління науко­вою діяльністю.

 Положення, 2011

 Національна академія державного управління при Президентові України, 2011


ISBN ____________

Положення про організацію та проведення наукової роботи

в Національній академії державного управління

при Президентові України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія), порядок її планування, організації, координації, проведення та контролю; вимоги до фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення наукових досліджень; форми заохочення, а також відповідальність суб'єктів наукової діяльності за дотримання визначених цим Положенням норм.

1.2. Визначені Положенням норми поширюються на всіх суб'єктів наукової діяльності в Національній академії, якими є виконавці та організатори НДР.

Виконавці НДР - це науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії й інших установ і організацій, які беруть участь у наукових дослідженнях та отримують наукові результати.

Організатори НДР - це працівники Національної академії, на яких покладені функції пла­ну­ван­ня, організації, координації, контролю, науково-методичного та ресурс­ного забезпе­чення наукових досліджень, що провадяться в Національній академії за рахунок ці­льового фінан­су­вання з державного бюджету, за договорами із замовниками, грантами.

Співвиконавці НДР - інші установи і організації разом із якими започатковуються і здійснюються наукові дослідження у галузі науки «Державне управління».

Правовий статус науково-педагогічних та наукових працівників визначаються законодавством України.

1.3. При організації та проведенні наукової роботи організатори та виконавці НДР керуються Конституцією України, чинними законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"; нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність у галузі освіти та науки; Положенням про Національну академію державного управління при Президентові України, цим Положенням, а також наказами та розпорядженнями керівництва Національної академії.

2. Засади наукової роботи в Національній академії

2.1. Наукова діяльність є невід'ємною складовою частиною навчального процесу Національної академії як вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

2.2. Національна академія як установа, що має статус органу виконавчої влади, в межах своїх повноважень бере участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку галузі науки «Державне управління».

2.3. Відповідно до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850, наукова робота є важливою складовою діяльності Національної академії, як головного державного вищого навчального закладу у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

2.4. Цілями наукової роботи є розвиток галузі науки "Державне управ­лін­ня", забезпечення державних стандартів якості підго­тов­ки, перепід­го­тов­ки і підвищення кваліфікації фахівців з державного управління, а також дослідження актуальних проблем розвитку державного управління та місцевого самоврядування в Україні.

2.5. Основними напрямами наукової роботи в Національній академії є:

- проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, у тому числі за комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування», з метою отримання нових знань у галузі державного управління та місцевого самовря­ду­вання і вирішення актуальних проблем сучасного державотворення;

- проведення наукових досліджень міждисциплінарного характеру, що здійснюються тимчасовими творчими колективами;

- розвиток наукових шкіл відповідно до предметних меж галузі науки "Державне управління";

- науково-методична підтримка спеціальностей освітньої галузі «Державне управління»;

- інтеграція науки і навчального процесу в Національній академії, підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу;

- впровадження результатів наукових досліджень у практику державного управління;

- експертно-аналітична діяльність, спрямована на науково-консультаційний супровід роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи;

- науково-експертна діяльність;

- проведення науково-комунікативних заходів;

- науково-видавнича діяльність;

- міжнародне наукове співробітництво.

2.6. Організаційна інфраструктура наукової роботи в Національній академії складається з кафедр, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування; Вченої, Науково-методичної та Науково-експертної рад; управління організації фундаментальних та прикладних досліджень.

Кафедри є основними підрозділами, які провадять наукову роботу. Науко­ва робота на кафедрах спрямована, головним чином, на науково-методичне забезпечення навчального процесу, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, науково-консультаційну, експертно-консультативну діяльність, спрямовану на підтримку органів державної влади та місцевого самоврядування.

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування при­­зна­че­ний для виконання наукових досліджень у сфері державного управління й місцевого самоврядування, а також органі­за­цій­ного і консультаційного забез­пе­чення здійснення експертно-аналітичної діяльності в Національній академії та її регіональних інститутах.

Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень здійснює науково-організаційну діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення, координацію наукової діяльності та інформаційно-аналітичну підтримку виконання відпо­відних наукових досліджень в Національній академії та її регіональних інститутах.

Для здійснення науково-організаційної діяльності в регіональних інститутах державного управління Національної академії створюються відповідні підрозділи, діяльність яких спрямована на методичне, організаційне забезпечення, координацію наукової діяльності та інформаційно-аналітичну підтримку виконання наукових досліджень.

Видавництва Національної академії та регіональних інститутів державного управління.

Бібліотеки Національної академії та регіональних інститутів державного управління.

Вчена, Науково-методична та Науково-експертна ради приймають рішення щодо наукової роботи в межах їх компетенцій, визначеної відповідними положеннями (Положення про Вчену раду, затверджене наказом президента Національної академії від 24 жовтня 2006 року № 105; Положення про Науково-методичну раду, та про Науково-експертну раду затверджені наказом першого віце-президента від 12 грудня 2006 року № 144).

Науково-інформаційне забезпечення організаторів і виконавців НДР здійсню­ється також бібліотекою Національної академії.

Науково-видавнича діяльність спрямована, в першу чергу, на забезпечення науково-методичною та науковою літературою слухачів, аспірантів, докторантів, проводиться на базі видавництва Національної академії.

Національна академія може створювати в установленому порядку й інші підрозділи для проведення наукової роботи (лабораторії, відділи, дослідницькі центри тощо).

2.7. Основними формами наукових досліджень є:

 • виконання НДР в межах комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування" (далі - Комплексний проект), який фінансується за рахунок державного бюджету;

 • участь у реалізації державних і галузевих наукових програм;

 • виконання наукових досліджень за договорами на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій;

 • виконання міждисциплінарних наукових досліджень тимчасовими творчими колективами;

участь у міжнародних наукових програмах і проектах за грантами вітчизняних і міжнародних фондів, організацій тощо.

Підстава для участі у реалізації державних і галузевих програм визначається відповідними нормативно-правовими актами України.

Виконання досліджень на замовлення здійснюється на підставі договорів на розробку науково-технічної продукції.

Проведення досліджень за грантами здійснюється відповідно до вимог вітчизняних і міжнародних фондів, організацій.

Ефективною формою проведення наукових досліджень щодо акту­альних науково-практичних проблем державного управління та місцевого самовря­дування на запити Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України та інших органів державної влади, органів місцевого самовря­дування, окремих установ, організацій та об’єднань громадян є тимчасові творчі колективи.

Тимчасові творчі колективи діють на підставі цього Положення.

2.8. Наукова експертиза є невід'ємним елементом наукової діяльності Національної академії, спрямованим на забезпечення актуальності тематики досліджень, визначення їх рівня та суспільно-політичних наслідків, підвищення ефективності використання наукового потенціалу закладу.

Наукова експертиза результатів наукової роботи проводиться на базі Науково-експертної ради Національної академії. Склад Науково-експертної ради Національної академії затверджується президентом Національної академії. Діяльність Науково-експертної ради регламентує Положення про Науково-експертну раду, затверджене наказом першого віце-президента від 12 грудня 2006 року № 144.

До експертизи НДР за Комплексним проектом залучаються за згодою фахівці з інших установ та організацій.

Науково-експертна робота проводиться також у формі участі науково-педагогічних і наукових працівників Національної академії у вчених радах, спеціалізованих та експертних радах ВАК, науково-технічних радах органів державної влади, в робочих комісіях, групах з підготовки проектів нормативно-правових актів, про­грамних документів держаного рівня; у роботі консультативно-дорадчих органів, створених при органах державної влади; опонування дисертаційних робіт та надан­ня відзивів на автореферати таких робіт; експертування проектів нормативно-правових актів, програмних документів державного рівня; наукових програм і проектів; рецензування наукової та науково-методичної літератури тощо.

2.9. Національна академія виступає організатором науково-практичних конференцій та інших науково-комунікативних заходів в Україні з актуальних проблем державного управління та місцевого самовря­ду­вання спільно з органами державної влади, науковими та освітніми установами, громадськими організаціями України та за міжнародною участю.

2.10. Міжнародне наукове співробітництво Національної академії базується на міжнародних договорах, міжнародних програмах і проектах, угодах між Національною академією і зарубіжними партнерськими організаціями і закладами.

Основними напрямами такого співробітництва є:

- спільне проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку державного управління та місцевого самоврядування за грантами міжнародних фондів і організацій;

- обмін науковими публікаціями; проведення спільних соціологічних досліджень та експертних опитувань; спільна підготовка навчальних модулів, програм

- зарубіжне стажування науково-педагогічних і наукових працівників з метою глибокого вивчення визначеної проблематики та спільного проведення досліджень;

- проведення науково-комунікативних заходів за міжнародною участю.

Національна академія та її структурні підрозділи виступають організаторами науково-практичних конференцій (регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних) з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування, як самостійно, так і спільно з органами державної влади, науковими та освітніми установами, громадськими організаціями.

3. Організація наукової роботи

3.1. Згідно з Положенням про Національну академію державного управ­ління при Президентові України загальні питання щодо управління науковою роботою вирішує Вчена рада, яку очолює президент Національної академії.

Президент відповідним наказом делегує першому віце-президенту повноваження щодо призначення і звільнення наукових керівників і виконавців наукових досліджень, видання наказів з питань організації наукової роботи, а також право підпису на розпорядчих і фінансових документах з науково-дослідної роботи.

Робочим підрозділом, що здійснює функції планування, організації, координації, контролю, науково-організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення наукової роботи в Національної академії є управління організації фундаментальних та прикладних досліджень (далі - Управління). В межах зазначеної компетенції Управління готує та подає проекти наказів і розпоряджень президента Національної академії та першого віце-президента.

Відповідальність за організацію та проведення наукової роботи на кафедрах та в інших підрозділах Національної академії покладається на керівників цих підрозділів.

3.2. Наукова робота кафедр та інших підрозділів Академії

3.2.1. Наукова робота на кафедрах проводиться відповідно до плану нау­ко­вої роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів, які ухвалюються завідувачами кафедр і затверджуються віце-президентом.

Зазначені плани містять розділ "Наукова робота", який передбачає прове­ден­ня наукової роботи в межах посадового навантаження викладача, участь у виконанні НДР Комплексного проекту, дослідження за договорами на замов­лен­ня, грантами тощо.

3.2.2. Звітування викладачів кафедри з наукової роботи проводиться система­тично на засіданнях кафедри та відображується у відповідних протоколах.

За підсумками навчального та календарного років кафедра оформлює висновки щодо повноти та якості виконання індивідуальних планів роботи викладачів і кафедри в цілому, в тому числі з питань наукової роботи.

3.2.3. Підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри забезпечується шляхом захисту кандидатських і докторських дисертацій; стажування з питань науково-дослідної та навчально-методичної роботи у віт­чиз­няних і зарубіжних наукових установах, навчальних закладах; індивідуального консультування з провідними фахівцями визнаних наукових шкіл.

3.2.4. Відповідальність за організацію та проведення наукової роботи на кафедрах та в інших підрозділах Національної академії покладається на керівників цих підрозділів.

3.3. Контроль якості наукової роботи здійснюється через звітування та систематичне наукове оцінювання результатів НДР.

Поточне оцінювання результатів виконання НДР та наукової роботи підрозділів здійснюється на засіданнях кафедр, Вчених рад інститутів Національної академії, наукових, науково-методичних семінарах підрозділів та засіданнях Науково-експертної ради Національної академії в робочому порядку.

3.4. Головні завдання наукової роботи Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (далі- Інститут), які визначені Стратегією розвитку Інституту (схвалена рішенням Вченої ради Академії від 23 квітня 2009 р., протокол №157/4-6) та Концепцією наукових досліджень Національної академії (схвалена рішенням Вченої ради Академії від 28 січня 2010 р., протокол №167/1-2), спрямовані на забезпечення лідерської ролі Національної академії в Україні у розвитку теорії й методології державного управління, формуванні наукових шкіл, удосконаленні наукового забезпечення навчального процесу, створенні та запровадженні сучасних технологій й методик моніторингу суспільно-політичних, державно-управлінських, соціально-економічних, гуманітарних та інтеграційних проблем України з метою надання якісних експертно-аналітичних послуг.

4. Комплексний науковий проект «Державне управління та місцеве самоврядування»

4.1. Загальні положення

4.1.1. Комплексний науковий проект «Державне управління та місцеве самоврядування» (далі – Комплексний науковий проект) створено з метою отримання нових наукових результатів, поглиблення наукових знань, вивчення теоретичних та прикладних проблем галузі науки «Державне управління» в Національній академії.

4.1.2. В межах Комплексного наукового проекту виконуються фундаментальні й прикладні дослідження.

Фундаментальні дослідження з державного управління - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань у галузі науки «Державне управління».

Прикладні дослідження з державного управління - наукова діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей у галузі державного управління.

4.1.3. Науковими продуктами, визначеними паспортами бюджетних програм, за результатами фундаментальних досліджень у сфері державного управління є монографії, підручники, словники, наукові розробки. Прикладних розробок з державного управління – навчальні посібники, методичні рекомендації, брошури (наукові продукти), курси лекцій, практичні посібники, порадники, програми короткотермінових семінарів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, довідкові видання тощо.

4.1.4. Продуктами наукової роботи є навчений персонал.

4.1.5. якість науково-дослідної роботи у межах Комплексного наукового проекту – це ступінь відповідності сукупності її характеристик установленим вимогам.

4.2. Нормативно-правові засади Комплексного наукового проекту

4.2.1. Комплексний науковий проект затверджено рішенням Вченої ради Національної академії від 30 листопада 1995 року, протокол № 2.

4.2.2. Комплексний науковий проект діє на підставі Положення про Національну академію державного управління при Президентові України від 21 вересня 2001 року № 850.

4.2.3. Для виконання Комплексного наукового проекту Державним управлінням справами Президента України та Державним комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації затверджуються паспорти бюджетних програм фундаментальних та прикладних досліджень з державного управління.

4.2.4. Тематика науково-дослідних робіт Комплексного наукового проекту формується на підставі Концепції наукових досліджень, затвердженою Вченою радою Національної академії.

4.3. Виконавці Комплексного наукового проекту

4.3.1. Головними структурними підрозділами, що виконують науково-дослідні роботи Комплексного наукового проекту є кафедри, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів та регіональні інститути державного управління Національної академії.

4.3.2. Виконавці науково-дослідних робіт Комплексного наукового проекту розподіляються на дослідників і техніків.

Дослідниками є виконавці науково-дослідних робіт Комплексного наукового проекту, які мають повну вищу освіту, здійснюють науково-дослідницьку, науково-організаційну діяльність і отримують наукові результати.

Класифікація наукових посад дослідників вміщена в додатку 15.

Техніки – виконавці науково-дослідних робіт Комплексного наукового проекту, які мають середню або неповну вищу освіту та здійснюють технічний супровід виконання наукових досліджень.

4.3.3. Виконавці науково-дослідних робіт Комплексного наукового проекту діють на підставі наказу по кадрам.

4.3.4. Підставою для прийняття виконавцем НДР є подання та заява, на основі яких готується наказ по кадрам.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки
 2. Зпрограми підготовки магістрів державного управління (2)

  Документ
  Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (протокол №1, від 16.
 3. Зпрограми підготовки магістрів державного управління (1)

  Документ
  1.Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії.
 4. Таблиця 1 Показники науково-дослідної роботи підрозділів оріду наду при Президентові України за 2011 рік

  Документ
  Результати роботи запропоновано до впровадження у діяльність Одеської обласної державної адміністрації, а також у навчальний процес ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
 5. Зведений план наукової діяльності Інституту на 2011 рік (схвалено рішенням Вченої ради від " 9" грудня 2010 р., протокол № )

  Документ
  - на основі аналізу організаційно-правових засад управління проектами в публічній сфері дослідити організаційні особливості управління програмами і проектами регіонального розвитку;

Другие похожие документы..