Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское» является муниципальным общеобразовательным учреждением. Открыта в 1976 году, прошла лицензирование в...полностью>>
'Программа'
Программа разработана на основе Федерального государ­ственного образовательного стандарта начального общего обра­зования, Концепции духовно-нравствен...полностью>>
'Документ'
1. Планы семинарских занятий по философии для студентов: Учебно-методические указания /Сост. С.А.Клишина, Т.А.Левченкова, Л.В.Павлова и др. Под ред. ...полностью>>
'Документ'
Инновационные технологииСП «Ветсовпетро» в Предприятии по бурению и капитальному ремонту скважин при строительстве нефтяных и газовых скважин на шель...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 листопада 1998 року N 11

Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги

Враховуючи зростання обсягів співпраці з компетентними установами іноземних держав та суттєвий вплив міжнародного співробітництва в галузі правової допомоги на стан і ефективність слідчо-прокурорської діяльності, з метою належної організації роботи органів прокуратури України в цьому напрямі, чіткого розподілу компетенції центрального апарату Генеральної прокуратури і підпорядкованих органів, посилення нагляду за законністю діяльності органів дізнання та слідства при здійсненні ними повноважень, наданих міжнародними договорами України, та забезпечення додержання під час досудового слідства прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб при вирішенні питань, що регулюються нормами міжнародного права, наказую:

1. Заступникам Генерального прокурора України, керівникам управлінь та відділів Генеральної прокуратури, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міським, районним та прирівняним до них прокурорам забезпечити дотримання в діяльності підпорядкованих прокуратур та підрозділів вимог міжнародних договорів у галузі надання правової допомоги, учасницею яких є Україна, а також виконання зобов'язань, покладених на органи прокуратури міжурядовими і міжвідомчими міжнародними угодами.

Встановити, що обласні, міські, районні та прирівняні до них прокурори, у випадках, коли їх безпосередня участь у питаннях міжнародного співробітництва та правової допомоги прямо не передбачена відповідними міждержавними, міжурядовими або міжвідомчими угодами, можуть здійснювати заходи у цьому напрямі діяльності виключно на підставі повноважень, наданих їм наказами і дорученнями Генерального прокурора України, а також затвердженою ним Інструкцією про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах.

2. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міським, районним та прирівняним до них прокурорам посилити нагляд за законністю діяльності органів дізнання та слідства при здійсненні повноважень, наданих їм міжнародними договорами України. З цією метою:

2.1. Доручиш нагляд за додержанням законів у міжнародно-правовій сфері спеціально визначеним працівникам апаратів обласних і прирівняних до них прокуратур, які мають достатню кваліфікацію і досвід слідчої та наглядової роботи; у разі необхідності звільняти їх від виконання інших обов'язків. 

2.2. При підготовці міжнародних слідчих доручень на адресу іноземних компетентних установ забезпечувати ретельне вивчення кримінальних справ, звертаючи увагу на наявність підстав для звернення і відповідність змісту та форми доручень і необхідних додатків положенням договорів, а також вимогам зазначеної Інструкції.

Не допускати випадків направлення міжнародних доручень, у яких ставиться питання про проведення обшуків, накладання арештів на майно, та інших процесуальних дій, що обмежують особисті права громадян, при відсутності передбачених законом підстав для їх санкціонування.

2.3. При підготовці клопотань про здійснення кримінального переслідування іноземних громадян (осіб без громадянства) ретельно перевіряти достатність доказів, що свідчать про наявність у діях підозрюваних (обвинувачених) складу злочину. Заборонити порушення клопотань про передачу кримінального переслідування іноземним правоохоронним органам до виконання у повному обсязі всіх слідчих дій, проведення яких можливе на території України.

2.4. При отриманні повідомлень про затримання іноземними компетентними установами осіб, які підлягають видачі правоохоронним органам України, невідкладно, але не пізніше 10 діб з моменту отримання повідомлення, направляти до Генеральної прокуратури України клопотання про екстрадицію разом з матеріалами, передбаченими відповідним міжнародним договором і зазначеною Інструкцією.

2.5. При отриманні з Генеральної прокуратури України або (у випадках, визначених відповідними договорами) безпосередньо клопотань іноземних компетентних установ про правову допомогу, забезпечувати організацію їх виконання з дотриманням вимог законодавства, вживати всіх необхідних заходів до проведення запитуваних слідчих дій у 10-денний термін, а повного виконання клопотань - протягом одного місяця з часу їх надходження до обласної або прирівняної до неї прокуратури. У разі неналежного або несвоєчасного виконання клопотань за наявності відповідних підстав вживати до винних осіб заходів дисциплінарного впливу.

Про причини неможливості повного або часткового виконання запитуваних слідчих дій інформувати установу, що надіслала запит, а також Генеральну прокуратуру України.

2.6. Не допускати тримання під вартою іноземців і осіб без громадянства, затриманих для подальшої видачі іноземним компетентним установам, понад встановлений відповідним міжнародним договором термін для тримання під вартою до надходження клопотання про екстрадицію. У разі неотримання таких клопотань вживати передбачених законом заходів для звільнення затриманих з-під варти, про що невідкладно інформувати міжнародно-правове управління Генеральної прокуратури України.

У разі затримання особи, видача якої вимагається правоохоронними органами держави, з котрою Україна не має відповідного договору, протягом 3-х діб повідомляти про це Генеральну прокуратуру з метою узгодження із запитуючою стороною питання про можливість і порядок екстрадиції. 

3. Доручити міжнародно-правовому управлінню Генеральної прокуратури України:

3.1. Забезпечення постійного контролю за діяльністю підпорядкованих прокуратур по нагляду за додержанням вимог міжнародних договорів і їх застосуванню, а також надання необхідної організаційної, методичної і практичної допомоги працівникам на місцях.

3.2. Розгляд і підготовку пропозицій щодо можливості задоволення і організації виконання:

3.2.1. Запитів про екстрадицію осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів. 

3.2.2. Клопотань про перейняття кримінального переслідування, за винятком випадків, коли міжнародними договорами України або міжвідомчими угодами передбачається можливість передачі кримінальних справ та відповідних матеріалів безпосередньо територіальними прокурорами. 

3.2.3. Будь-яких звернень з питань правової допомоги, що надходять від компетентних установ тих держав, з якими Україна не має чинних міжнародних угод, або адресовані установам зазначених держав органами прокуратури України. 

3.3. Розгляд матеріалів, підготовку висновків і пропозицій, а також документів, спрямованих на їх реалізацію, у питаннях:

3.3.1. Відповідності рішень, які приймаються Генеральною прокуратурою України, нормам міжнародних договорів про правову допомогу, учасницею яких є Україна. 

3.3.2. Додержання вимог міжнародних договорів з питань правової допомоги органами, дії або рішення яких перевіряються (оскаржуються). 

3.3.3. Можливості і доцільності укладення нових і приєднання до чинних угод про правову допомогу з огляду на зобов'язання за міжнародними договорами, учасницею яких є Україна або її Уряд. 

3.4. Організацію заходів міжнародного характеру (переговорів, експертних нарад, семінарів, конференцій і інших заходів з навчання та підвищення кваліфікації), а також вирішення питань про участь у таких заходах працівників органів прокуратури. Начальникам управлінь та відділів Генеральної прокуратури, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняним до них прокурорам інформувати управління про відповідні потреби у проведенні таких заходів, надавати необхідну допомогу по їх організації, а також забезпечувати своєчасну і якісну підготовку довідкових, аналітичних та інформаційних матеріалів та підсумкових документів.

3.5. Організаційне забезпечення відряджень працівників органів прокуратури за кордон у службових справах на підставі рішень Генерального прокурора України і відповідно до правил, що встановлюються Інструкцією про порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження.

4. Встановити, що матеріали, доручення або звернення, включаючи скарги, заяви і повідомлення, які надходять з-за кордону або стосуються дій іноземних громадян та установ, розглядаються в міжнародно-правовому управлінні у випадках та межах, передбачених пп. 3.2, 3.3 цього наказу.

У частині, що виходить за межі, визначені цими пунктами, матеріали доручення і звернення розглядаються іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури, а також підпорядкованими прокуратурами у межах їх компетенції.

5. Наказ довести до відома працівників Генеральної прокуратури України і направити для виконання прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міським, районним та прирівняним до них прокурорам.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків та на міжнародно-правове управління Генеральної прокуратури України. 

____________

 

Надруковано:

Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні", К.: Юрінком Інтер-2000.

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. А. М. Куліш Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України

  Документ
  3 Організаційно-правове забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією Розділ 3 Особливості правового статусу органів правоохоронної системи України 3.
 2. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (1)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 5. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.

Другие похожие документы..