Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Противопоставление индивидуальной и социальной или массовой психологии, которая на первый взгляд может показаться столь значительной, многое из своей...полностью>>
'Документ'
Чергове засідання науково методичного семінару «Основи математичного моделювання фінансових потоків економічних агентів транзитивної економіки» №5(9) ...полностью>>
'Справочник'
Перечень адресов медицинских наркологических учреждений, общественных организаций и реабилитационных программ Санкт-Петербурга и Ленинградской област...полностью>>
'Документ'
Слово культура латинського походження: culturа (суміжно – cultivo) означає догляд, оброблення, обробка. (У деяких богословських концепціях культури ц...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

__________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Херсонській області

1. Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі – Управління) є територіальним органом управління МНС в Херсонській області, який створюється МНС України.

Штат Управління затверджується та вводиться в дію наказом МНС України. Персонал Управління МНС складають особи начальницького складу служби цивільного захисту та працівники, трудові відносини між якими здійснюються відповідно до чинного законодавства.

2. Управління є головним (провідним) органом у системі територіальних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, техногенної, а також пожежної безпеки в Херсонській області.

У межах своїх повноважень Управління самостійно і через підпорядковані підрозділи організовує виконання вимог законодавства України з цих питань, контролює виконання правил і норм пожежної та техногенної безпеки юридичними та фізичними особами. Здійснює у межах визначених повноважень організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС за напрямками їх діяльності та цим Положенням.

Управління з питань, що стосуються пожежної безпеки керується нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів державного пожежного нагляду.

3. Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації на місцях державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенної та пожежної безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації;

організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт у мирний час та особливий період при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації;

забезпечення захисту населення і територій у рамках територіальної оборони та антитерористичної діяльності відповідно до чинного законодавства;

знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), у місцевостях за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань;

аналіз та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, визначення показників ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, здійснення комплексу оперативних та довгострокових заходів щодо попередження і нейтралізації загроз виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснення державного нагляду і контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльністю та готовністю аварійно-рятувальних формувань і служб до дій за призначенням та здійснення заходів щодо запобігання цим ситуаціям;

бере участь у проведенні паспортизації потенційно небезпечних об'єктів в Херсонській області;

розроблення і реалізація заходів щодо підтримання в готовності органів управління і підпорядкованих сил до дій за призначенням у мирний час та особливий період;

реалізація заходів щодо виконання мобілізаційних завдань, які покладено на них;

забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації особового складу підпорядкованих органів управління та підрозділів і здійснення навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій в мирний час та особливий період, в умовах терористичного акту. Організація навчань і тренувань з цивільного захисту;

координація діяльності органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

організовує застосування за призначенням аварійно-рятувальних формувань і підрозділів, спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та невоєнізованих формувань під час проведення рятувальних робіт і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

створює і забезпечує належну готовність зведених загонів щодо їх участі в ліквідації надзвичайних ситуацій та в проведенні першочергових рятувальних робіт, організовує з ними практичні навчання, визначає порядок їх залучення;

відповідно до чинного законодавства бере участь у міжнародних аварійно-рятувальних та інших заходах;

визначає порядок залучення усіх видів аварійно-рятувальних формувань до виконання завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

організовує складання планів та інструкцій з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків підприємствами, організаціями, аварійно-рятувальними службами та формуваннями незалежно від форми власності;

здійснює залучення підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби до проведення аварійно-рятувальних робіт;

розробляє та реалізує заходи щодо підвищення техногенної безпеки в Херсонській області;

здійснює державний нагляд за дотриманням нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної безпеки, заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та з ліквідації їх наслідків за станом готовності органів Управління, сил і засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у розробленні відповідних регіональних програм з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенно небезпечних та інших об'єктів у частині дотримання вимог пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту;

веде електронний облік захисних споруд цивільної оборони, які знаходяться на території Херсонської області;

здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і виробництв та загрози виникнення небезпечних природних явищ;

разом з місцевими органами виконавчої влади, організаціями та установами бере участь у розробленні інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а також здійснює контроль за їх виконанням;

здійснює збір, оброблення та накопичення інформації про небезпечні природні та техногенні об'єкти, процеси й явища, стан природно-техногенної безпеки в Херсонській області, досвід ліквідації надзвичайних ситуацій;

аналізує інформацію про виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також здійснює їх облік;

прогнозує у встановленому порядку ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, визначає показники ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях;

здійснює оповіщення підпорядкованих органів управління і сил реагування про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування забезпечує оперативне оповіщення населення про виникнення чи загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

контролює наявність та утримання у постійній готовності на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій, а також локальних систем оповіщення;

забезпечує мобілізаційну готовність підрозділів постійної готовності та формувань відповідно до мобілізаційного завдання, організовує їх роботу в мирний час та особливий період, здійснює заходи щодо утримання техніки та майна непорушного запасу;

розробляє і реалізує заходи щодо участі підпорядкованих органів управління і сил у виконанні завдань захисту населення і територій у рамках територіальної оборони та антитерористичної діяльності;

готує та надає до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування переліки підприємств, установ та організацій, документацію на продукцію, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків, які підлягають закладенню до регіонального страхового фонду документації у частині потенційно небезпечних об'єктів;

організовує проведення ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів Херсонської області та контролює обсяг, достовірність та своєчасність інформації паспорта потенційно небезпечного об'єкта;

забезпечує розроблення проектів перспективних та поточних планів роботи, що регламентують його організаційно-управлінську діяльність, здійснює моніторинг їх виконання;

упроваджує нові прийоми роботи з пожежною та аварійно-рятувальною технікою, обладнанням, засобами зв'язку, удосконалення на основі досягнень науки і техніки прийомів і способів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних робіт;

здійснює нагляд за забезпеченням безпеки дорожнього руху в підрозділах системи МНС;

контролює, у межах своєї компетенції та сфери діяльності, організацію виконання заходів стосовно створення, накопичення та використання матеріальних резервів;

здійснює контроль за проектуванням та будівництвом пожежних депо при забудові населених пунктів та об'єктів різного призначення;

відповідно до чинного законодавства надає платні послуги;

вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи в підпорядкованих підрозділах з питань відбору, вивчення, розстановки, навчання і закріплення на службі кадрів, здійснює контроль за створенням резерву нового прийому та за станом роботи з комплектування вакантних посад;

визначає потреби у спеціалістах відповідної кваліфікації, здійснює перспективне і поточне планування щодо поліпшення їх якісного складу, контролює стан цієї роботи в підрозділах;

розробляє пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації підпорядкованих Управлінню територіальних підрозділів, готує проекти схем і штатів зазначених підрозділів у межах визначеної чисельності;

взаємодіє з вищими навчальними закладами та навчально-методичними установами МНС, здійснює відбір кандидатів на навчання до зазначених закладів та установ, здійснює постійне супроводження та контроль за ходом їх навчання;

погоджує робочі навчальні плани та програми з підготовки працівників цивільного захисту в мережі навчально-методичних установ МНС та забезпечує проведення ними виробничого навчання і виробничої практики на базі підпорядкованих Управлінню органів управління та підрозділів;

забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності підпорядкованих підрозділів;

організовує та контролює порядок організації й проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності в Управлінні і підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань;

розглядає та готує подання і в установленому порядку вносить до МНС пропозиції про заохочення, нагородження державними та відомчими нагородами і відзнаками своїх працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань, переміщення по службі осіб керівного складу цивільного захисту і працівників Управління;

виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів;

організовує особистий прийом громадян керівництвом Управління і його підрозділів, розгляд пропозицій, заяв та скарг згідно із Законом України “Про звернення громадян”, забезпечення ведення діловодства та архівної роботи в установленому порядку;

визначає потребу і розподіляє ресурси на техніку, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні (за встановленими нормативами) для укомплектування підрозділів та особового складу, веде їх облік, контролює правильність утримання, списання і реалізації;

організовує експлуатацію, технічне обслуговування, випробування та ремонт спеціальної техніки, пожежно-технічного озброєння, верстатного обладнання, засобів зв'язку, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, виробничих і побутових приміщень Управління;

забезпечує виконання заходів щодо утримання матеріально-технічної бази, виконання поточних та капітальних ремонтів будівель і споруд підрозділів, виступає їх замовниками;

може укладати угоди з підприємствами та організаціями на постачання матеріально-технічних ресурсів відповідно до чинного законодавства;

організовує забезпечення належними видами тилового майна особовий склад управління та підпорядковані підрозділи, веде облік і контролює його отримання за нормами належності;

розробляє кошториси витрат і вносить пропозиції до Міністерства щодо фінансування потреб підпорядкованих підрозділів, фінансує відповідно до затверджених кошторисів підпорядковані підрозділи;

здійснює внутрішній фінансовий контроль у підрозділах, що належать до сфери його управління, відповідно до чинного законодавства;

розглядає оперативну, місячну, квартальну і річну фінансову та статистичну звітність про фінансово-економічну діяльність Управління і забезпечує подання зведених даних уповноваженим органам у встановлені строки;

здійснює фінансове забезпечення передбачених відповідними нормативно-правовими актами заходів, що пов'язані з розгортанням органів і підрозділів за планами мобілізаційного завдання;

здійснює обов'язкове державне особисте страхування особового складу;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структурних та підпорядкованих підрозділах;

на підставі аналізу причин надзвичайних ситуацій та їх наслідків визначає напрямки проведення пропаганди з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань пожежної та техногенної безпеки;

забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію заходів у сфері медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у тому числі, пов'язаних з терористичними проявами і в особливий період, координацію дій заінтересованих місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері;

організовує та здійснює заходи щодо проведення лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної роботи серед особового складу Управління і підпорядкованих йому підрозділів, їх медичного постачання, а також здійснює організаційно-методичне керівництво такими заходами;

організовує роботу з розвитку професійно-прикладних видів спорту;

організовує тісну взаємодію із засобами масової інформації з метою оперативного, достовірного та своєчасного інформування населення про заходи, вжиті для його захисту;

здійснює оперативне та широке інформування засобів масової інформації щодо життєдіяльності підрозділів МНС;

організовує та проводить на місцевому рівні, у складі комплексних комісій, перевірки готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання покладених завдань;

попередньо визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації;

подає пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо потреби обсягів забезпечення непрацюючого населення та територіальних невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту та місць їх зберігання;

погоджує завдання на розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та відповідну проектну документацію;

здійснює нагляд за безпечним веденням робіт під час несення служби особами рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, безпечними і здоровими умовами праці працівників у підрозділах, що належать до його сфери управління, відповідно до чинного законодавства;

здійснює контроль за створенням фонду захисних споруд цивільної оборони та підтримки їх у стані готовності до використання за призначенням;

організовує заходи з індивідуального дозиметричного контролю особового складу в підпорядкованих підрозділах;

забезпечує контроль виконання підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов’язковості проходження навчання керівними управлінськими кадрами з питань цивільного захисту;

бере участь у заходах з підготовки керівного складу органів управління і підрозділів відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та її ланок, навчанні населення та пропаганді знань з безпеки життєдіяльності.

5. Управління має право:

одержувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

у межах своєї компетенції спільно з місцевими органами виконавчої влади здійснювати перевірки стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки в порядку, установленому чинним законодавством;

застосовувати заходи адміністративного впливу до правопорушників за невиконання законних вимог посадових осіб МНС, до компетенції яких віднесено питання захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

залучати до проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та для їх ліквідації, органи управління у справах цивільного захисту, сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, аварійно-рятувальні служби, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади згідно з планами взаємодії, а окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками;

проводити закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства.

6. Управління виконує покладені на нього завдання щодо функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій у взаємодії з органами управління цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади.

7. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади Міністром.

Начальник Управління безпосередньо підпорядковується Міністру надзвичайних ситуацій України і є підзвітним та підконтрольним начальнику цивільного захисту в Херсонській області.

Заступники призначаються та звільняються з посад Міністром за поданням (погодженням) начальника Управління.

У разі відсутності начальника Управління або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує перший заступник начальника Управління.

Начальник Управління за посадою водночас є заступником начальника відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та начальником гарнізону МНС України в Херсонській області.

Начальник Управління має трьох заступників за відповідним напрямком діяльності, у тому числі одного першого. У межах кошторису рішенням Міністра кількість перших заступників і заступників начальника Управління може бути збільшена.

8. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, відповідає за виконання покладених на Управління завдань;

у межах своєї компетенції організовує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, забезпечує виконання нормативно-правових актів, організаційних та науково-технічних заходів, загальнодержавних і регіональних програм;

видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Управління;

вносить пропозиції щодо обмежень, а у разі потреби - припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або загрожують життю та здоров'ю населення;

забезпечує комплектування Управління і підрозділів кваліфікованими кадрами, їх спеціалізацію і організацію професійної підготовки;

забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов'язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях підрозділу;

організовує проведення контрольних та цільових перевірок діяльності підпорядкованих підрозділів та службових розслідувань щодо особового складу, вживає заходів до надання практичної допомоги в усуненні недоліків за результатами перевірок;

не рідше двох разів на рік забезпечує перевірку наявності та стану матеріально-технічних засобів у підпорядкованих підрозділах;

здійснює особистий прийом громадян та постійний контроль за станом розгляду пропозицій, заяв і скарг у підпорядкованих підрозділах;

на підставі Закону України "Про державну таємницю", інших нормативно-правових актів організовує і координує діяльність, пов'язану із забезпеченням режиму секретності в апараті та підпорядкованих підрозділах;

здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління та підпорядкованих підрозділів;

організовує здійснення внутрішнього фінансового контролю у підрозділах, що належать до сфери Управління, розглядає матеріали контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень;

бере участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю Управління та підпорядкованих йому підрозділів;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції,

організовує, відповідно до компетенції, роботу з розроблення та здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту;

присвоює у встановленому порядку спеціальні звання служби цивільного захисту особам рядового та начальницького складу;

заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності працівників Управління.

9. Форма власності Управління - державна.

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

10. В Управлінні для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників за посадою, керівників структурних підрозділів, а також, у разі потреби, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових, громадських та інших організацій (за їх згодою). Склад колегії затверджується наказом начальника Управління.

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника Управління.

При Управлінні можуть створюватись наукові ради з питань ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в мирний час та особливий період, впровадження наукових досягнень і передового досвіду в практику та навчальний процес.

Склад цих рад затверджується наказом начальника Управління.

11. Головне управління (управління) є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Начальник Управління МНС

України в Херсонській області

полковник служби цивільного захисту В. КропивницькийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (2)

  Закон
  Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та з урахуванням протоколу
 2. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (6)

  Закон
  1. Міністерство економіки України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 3. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (5)

  Закон
  Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області (далі - Управління) є органом Пенсійного фонду України, підвідомчим відповідно головному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області (далі
 4. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (9)

  Закон
  1. Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними
 5. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (1)

  Закон
  1. Управління праці та соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації (далі - управління), є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітним
 6. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (3)

  Закон
  про громадську раду фахівців служб охорони праці підприємств металургійної галузі при територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області

Другие похожие документы..