Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Алкоголизм – хроническое заболевание, вызванное систематическим употреблением спиртных напитков. В начале алкогольное отравление приводит к функциона...полностью>>
'Документ'
В фирме «Нью Хоум» работают 180 сотрудников. Предприятие специализируется на производстве бытовых электроприборов: хлебопечек, соковыжималок, миксеро...полностью>>
'Публичный отчет'
Я уведомлен(а) о том, что в случае повторного (в течение одного календарного года) запроса в Бюро, Кредитный отчет будет предоставлен после оплаты пов...полностью>>
'Документ'
&.1 января 2007 года для работников^ бюджетной сферьГРосюдской области вводится отраслевая система оплаты труда/Донской регион-стал однимиз первых в ...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 липня 2007 року N 265

Про затвердження Методики розрахунку базового індексу споживчих цін

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою виконання заходів щодо вдосконалення організації державного статистичного спостереження за змінами цін та методології розрахунків індексів споживчих цін наказую:

1. Затвердити схвалену методичною комісією Держкомстату Методику розрахунку базового індексу споживчих цін (далі - Методику), що додається.

2. Департаменту статистики цін (Драговоз О. М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату
від 27 липня 2007 р. N 265 
МЕТОДИКА
РОЗРАХУНКУ БАЗОВОГО ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН

Передмова

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про Національний банк України" "...основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності".

Виконання основної функції потребує поглибленого вивчення розвитку інфляційних процесів та, відповідно, викликає необхідність аналізу альтернативних цінових індикаторів, які б краще характеризували вплив монетарної політики на розвиток інфляційних процесів.

Показником, що дає можливість оцінити інфляційну динаміку з мінімізацією ефектів шоків пропозиції, сезонних коливань окремих продуктів та адміністративного регулювання цін, є базовий індекс споживчих цін.

Існують різні методи розрахунку базового індексу споживчих цін:

• метод виключення змінного переліку товарів (послуг)-представників;

• метод виключення постійного переліку товарів (послуг)-представників;

• метод плинного середнього;

• метод усіченого середнього;

• метод медіанної інфляції;

• структурний векторно-авторегресійний метод (SVAR).

Серед зазначених методів розрахунку було обрано метод виключення з індексу споживчих цін постійного переліку товарів (послуг)-представників. Товари (послуги)-представники, які виключаються, визначаються шляхом експертних оцінок фахівців Держкомстату України, Національного банку України та Міністерства економіки України.

Цей метод є одним із традиційних у світовій статистичній практиці. Його перевагами є можливість забезпечення зіставлення часових рядів індексів, а також доступність для розуміння громадськістю.

Методика розроблена з метою забезпечення розрахунку базового індексу споживчих цін.

1. Загальні положення

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) характеризує рівень інфляції, який формується під впливом монетарних умов, а саме: зміни цін на продовольчі товари з високим ступенем промислової обробки, непродовольчі товари за виключенням палива, а також послуги, що не регулюються адміністративно.

БІСЦ є субіндексом індексу споживчих цін (ІСЦ), оскільки його побудова заснована на існуючих методологічних засадах щодо розрахунку ІСЦ.

Головною метою розрахунку є визначення стійкої динаміки цін з мінімізацією короткострокових нерівномірних змін цін, викликаних шоками пропозиції, адміністративним регулюванням. Таким чином, БІСЦ найбільшою мірою характеризує інфляцію, яка спричинена тиском з боку попиту, та, відповідно, найбільш повно відображає ефекти від зміни реальних монетарних умов.

Побудова БІСЦ передбачає такі основні етапи:

• формування переліку товарів (послуг)-представників;

• формування вагової структури;

• розрахунок БІСЦ.

Розрахунки базового індексу споживчих цін здійснюються Держкомстатом України в цілому по країні на основі Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін, затверджених наказом Держкомстату від 14.11.2006 N 519.

2. Словник термінів

При визначенні БІСЦ використовується така термінологія.

Базисний період індексу - період часу, для якого значення індексу приймається за 1,0 або 100 %.

Вагова структура (вагові коефіцієнти) - частка споживчих витрат на купівлю товарів (послуг)-представників, яка визначена на основі фактичних споживчих грошових витрат домогосподарств.

Дефляція - зниження загального рівня цін на товари і послуги протягом певного періоду часу.

Зважування - метод індексних розрахунків для одержання зведених показників з індивідуальних елементів, кожному з яких надається визначене значення, або вага, у загальній їх сукупності.

Індекс споживчих цін - показник, що характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Індекс цін - відносний показник, виражений у коефіцієнтах або відсотках, що характеризує зміну цін у часі (індекс динаміки) або у просторі (територіальний індекс).

Індекс цін довгостроковий - індекс цін товару (послуги)-представника звітного або попереднього періоду порівняно з базисним.

Індекс цін короткостроковий - індекс цін товару (послуги)-представника звітного періоду порівняно з попереднім.

Інфляція - зростання загального рівня цін на товари і послуги протягом певного періоду часу.

Реальні монетарні умови - агрегований ефект реальних відсоткових ставок та реального ефективного обмінного курсу. Це основні канали, через які монетарна політика впливає на економічну активність та, відповідно, інфляцію.

Сезонність - поняття, що характеризує зміну явищ у динаміці протягом року, які повторюються і можуть бути викликані різними причинами, у тому числі змінами пори року, явищами природи, а також звичаями, традиціями, святами і т. ін.

Споживчі грошові витрати домогосподарств - грошові витрати домогосподарств на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, товарів та послуг (одягу та взуття, оплату житла, води, газу, електроенергії та інших видів палива; меблів, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та товарів для щоденного обслуговування житла; витрати на охорону здоров'я, транспорт, зв'язок, відпочинок та культуру, освіту тощо).

Споживчий набір товарів (послуг)-представників (набір) - єдиний для всіх регіонів країни репрезентативно відібраний перелік товарів та послуг, що найчастіше споживаються населенням.

Товар (послуга)-представник - це сукупність видів товарів (послуг), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.

Ціна - грошове відображення вартості товару (послуги) за його кількісну одиницю.

3. Джерела інформації, які використовуються для побудови базового індексу споживчих цін

• Форма N 1-ТІ "Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари" - індивідуальні індекси цін на споживчі товари;

• Форма N 1-ПІ "Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги" - індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги;

• Обстеження умов життя домогосподарств - структура споживчих грошових витрат всіх домогосподарств.

4. Формування переліку товарів (послуг)-представників

Базовий індекс споживчих цін розраховується на основі фіксованого переліку товарів (послуг)-представників (далі - перелік), який є єдиним для всіх регіонів країни.

Перелік формується на основі споживчого набору товарів (послуг)-представників для розрахунку ІСЦ шляхом виключення з нього тих товарів (послуг), динаміка цін на які значною мірою визначається впливом немонетарних чинників та відрізняється найбільшою волотильністю.

Таким чином, зі споживчого набору виключаються товари (послуги), ціни (тарифи) на які:

• зазнають значних сезонних коливань;

• контролюються (встановлюються) урядом або місцевими органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування;

• формуються під впливом тиску з боку пропозиції, тобто залежать від світових цін, природних умов або цін природних монополій.

До переліку також не включаються товари, які є сировинними або з низьким ступенем промислової обробки.

Виходячи з зазначеного, із споживчого набору, зокрема, виключаються:

• свіжі овочі та фрукти, оскільки динаміка цін на ці товари має яскраво виражений сезонний характер і протягом року суттєво впливає на величину індексу споживчих цін;

• послуги житлово-комунального господарства, гуртожитків, дошкільних закладів, окремі сорти хлібобулочних виробів тощо, оскільки адміністративний вплив на їх ціноутворення може здійснюватися безпосередньо або опосередковано (шляхом фіксованих торговельних надбавок, акцизів і т. п.);

• паливо та його похідні, оскільки нерівномірні і в багатьох випадках значні зміни цін на енергоресурси пов'язані з кон'юнктурою ринку та їх залежністю від світових цін;

• окремі види послуг (залізничний транспорт, зв'язок), які належать до сфери монополії і тенденції зміни тарифів на них не пов'язані з інструментами грошово-кредитної політики;

• крупи, м'ясні та молочні продукти, які є сировинними товарами, або товарами з низьким ступенем промислової обробки.

Перелік оновлюється одночасно з переглядом споживчого набору товарів (послуг)-представників для розрахунку ІСЦ. У той же час, з урахуванням змін на споживчому ринку, зняття або встановлення адміністративних обмежень, інших чинників та за умови, коли сумарна частка таких товарів (послуг) складає більш ніж 5 % від загальних споживчих грошових витрат, до переліку можуть вноситися необхідні зміни. Зазначені зміни здійснюються Держкомстатом України за погодженням з Національним банком України та Міністерством економіки України.

Перелік товарів (послуг)-представників для розрахунку БІСЦ наведений у Додатку.

5. Формування вагової структури

Вагова структура (вагові коефіцієнти) для побудови БІСЦ визначається на основі структури споживчих грошових витрат всіх домогосподарств, що використовується для формування вагових коефіцієнтів для розрахунку ІСЦ, за виключенням частки витрат товарів (послуг), які не входять до переліку товарів (послуг)-представників для розрахунку БІСЦ.

Розрахунки вагових коефіцієнтів здійснюються шляхом нормалізації через ділення кожного вагового коефіцієнта на суму всіх вагових коефіцієнтів. В результаті сума вагових коефіцієнтів товарів (послуг)-представників, відібраних для розрахунку БІСЦ, дорівнює одиниці або 100 %.

Нормалізація вагових коефіцієнтів здійснюється за формулою:

  

  

Wi,0 

Wi,n 

= 

_____ 

  

  

 Wi,0 
де:

Wi,n - ваговий коефіцієнт товару (послуги)-представника в розрахунку БІСЦ;

Wi,0 - ваговий коефіцієнт товару (послуги)-представника в розрахунку ІСЦ;

Wi,0 - сума вагових коефіцієнтів товарів (послуг)-представників зі споживчого набору для розрахунку ІСЦ, які входять до переліку товарів (послуг)-представників для розрахунку БІСЦ.

В результаті цього розрахунку кожному товару (послузі), який входить до переліку, надається додаткова вага шляхом пропорційного збільшення.

Заміна вагової структури проводиться щорічно. За базисний період індексу приймається грудень попереднього року.

6. Розрахунок базового індексу споживчих цін

Розрахунки БІСЦ проводяться за міжнародною класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ) та здійснюються відповідно до модифікованої формули Ласпейреса:

  

  

  

ij,t/0 

  

It/t-1 

= 

[Wj,0 х 

_____ 

], 

  

  

  

ij,t-1/0 

  
де:

It/t-1 - індекс цін звітного місяця до попереднього;

Wj,0 - питома вага витрат на товар (послугу)-представник (j) у базисному періоді (0);

ij,t/0- довгостроковий індекс цін товару (послуги)-представника (j) звітного періоду (t) порівняно з базисним (0);

ij,t-1/0 - довгостроковий індекс цін товару (послуги)-представника (j) попереднього періоду (t) порівняно з базисним (0).

Розрахунки БІСЦ проводяться з використанням програмного забезпечення Microsoft Excel, яке складається з трьох таблиць B, C, D:

I. Таблиця B. У цій таблиці розраховуються базові індекси споживчих цін регіонального рівня.

II. Таблиця C. У цій таблиці агрегуються індекси регіонального рівня до національного.

III. Таблиця D. Ця таблиця містить динамічні ряди індексів національного рівня за попередні періоди. Співвідношення довгострокових індексів звітного і попереднього місяців дає процентну зміну, яка є показником темпів приросту (зниження) БІСЦ за звітний місяць.

Розрахунки БІСЦ за квартал, період з початку року і т. п. проводяться "ланцюговим" методом, тобто шляхом множення місячних (квартальних і т. д.) індексів.

7. Список використаної літератури

1. Jonassen M., Nordbo E. W. Alternative indicators of core inflation for Norway// UNECE WP No1. - 4 June 2006

2. Bilke L. A user point of viewon core inflation measures// UNECE WP No8. - 4 May 2006

3. Methodological basis and practice of estimating core inflation in the Russian Federation// UNECE WP ECE/CES/GE.22/2006/4. - 7 February 2006

4. Петрик О., Половньов Ю. Базова інфляція: концепція та деякі методи розрахунку// Вісник НБУ. - 2002 р. - N 12. - С. 47 - 48.

5. Петрик О., Половньов Ю. Проблема вибору цільового показника монетарної політики// Вісник НБУ. - 2003 р. - N 07. - С. 8 - 14.

6. Агентство Республики Казахстан по статистике. Методологические положения по статистике цен// Алматы - 2006.

7. Держкомстат України. Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін// Київ - 2006.

 

Додаток 
Перелік товарів (послуг)-представників для розрахунку БІСЦ

1. Рис

2. Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку

3. Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку

4. Булочні вироби

5. Бубличні вироби

6. Вафлі

7. Печиво

8. Макарони

9. Вермішель

10. Пельмені

11. Торти

12. Пластівці вівсяні

13. Ковбаса варена

14. Сосиски, сардельки

15. Ковбаса копчена

16. Ковбаса сирокопчена

17. Вироби з м'яса варенокопчені

18. Вироби з м'яса делікатесні

19. Консерви м'ясні

20. Риба жива, охолоджена

21. Риба морожена

22. Філе мороженої риби

23. Морепродукти

24. Кілька, мойва солона, копчена

25. Скумбрія солона, копчена

26. Оселедці

27. Консерви рибні в олії

28. Консерви рибні в томаті

29. Консерви делікатесні

30. Ікра рибна

31. Крабові палички

32. Молоко згущене

33. Йогурт

34. Сири тверді

35. Сири плавлені, бринза

36. Молочні суміші для дитячого харчування

37. Маргарин

38. Горіхи

39. Сухофрукти

40. Овочі консервовані

41. Консерви грибні

42. Соус, паста томатна

43. Варення, джем, повидло

44. Мед

45. Шоколад

46. Цукерки шоколадні

47. Карамель

48. Мармелад, зефір, халва

49. Жувальна гумка

50. Морозиво

51. Кетчуп томатний

52. Майонез

53. Оцет

54. Сіль

55. Спеції

56. Супи, бульйонні кубики

57. Кава в зернах, мелена

58. Кава розчинна

59. Чай

60. Какао

61. Вода мінеральна

62. Напої безалкогольні

63. Соки фруктово-ягідні

64. Горілка

65. Коньяк

66. Вина столові

67. Вина кріплені

68. Шампанське

69. Пиво

70. Сигарети з фільтром

71. Сигарети без фільтру

72. Тканини

73. Куртка чоловіча

74. Костюм чоловічий

75. Брюки чоловічі

76. Джинси чоловічі

77. Сорочка чоловіча

78. Светр, джемпер чоловічий

79. Спортивний костюм чоловічий

80. Футболка, майка чоловіча

81. Труси чоловічі

82. Плавки чоловічі

83. Шкарпетки чоловічі

84. Пальто, напівпальто жіноче

85. Куртка жіноча

86. Костюм, сукня-костюм жіночі

87. Халат жіночий

88. Брюки жіночі

89. Джинси жіночі

90. Блузка жіноча

91. Спідниця жіноча

92. Светр, джемпер жіночий

93. Спортивний костюм жіночий

94. Футболка, майка жіноча

95. Труси, панталони жіночі

96. Бюстгальтер

97. Купальник жіночий

98. Колготи жіночі

99. Вироби з натурального хутра

100. Куртка дитяча

101. Комбінезон дитячий

102. Костюм дитячий

103. Сорочка дитяча

104. Брюки дитячі

105. Джинси дитячі

106. Светр, джемпер дитячий

107. Спортивний костюм дитячий

108. Футболка, майка дитяча

109. Труси дитячі

110. Колготи дитячі

111. Головні убори

112. Хімічне чищення

113. Черевики утеплені чоловічі

114. Черевики неутеплені чоловічі

115. Туфлі чоловічі

116. Кросівки чоловічі

117. Домашнє взуття чоловіче

118. Чоботи, півчоботи утеплені жіночі

119. Півчоботи, черевики неутеплені жіночі

120. Туфлі жіночі

121. Літнє взуття жіноче

122. Кросівки жіночі

123. Домашнє взуття жіноче

124. Чоботи, півчоботи, черевики утеплені дитячі

125. Чоботи, півчоботи, черевики неутеплені дитячі

126. Туфлі дитячі

127. Літнє взуття дитяче

128. Кросівки дитячі

129. Домашнє взуття дитяче

130. Ремонт взуття

131. Деталі та конструкції

132. Фарба

133. Санітарно-технічне обладнання

134. Плитка керамічна

135. Шпалери

136. Ремонт житла

137. Меблі для кухні

138. Шафа для одягу

139. М'які меблі

140. Світильник

141. Килими, килимові вироби

142. Лінолеум

143. Штори

144. Ковдри

145. Постільна білизна

146. Холодильник

147. Пральна машина

148. Мікрохвильова піч

149. Обігрівач

150. Пилосос

151. Невелике електричне обладнання

152. Праска

153. Ремонт електропобутових товарів

154. Посуд порцеляно-фаянсовий

155. Посуд металевий

156. Електролампа

157. Мило господарське

158. Синтетичні мийні засоби

159. Антибіотики

160. Вітаміни

161. Судинорозширювальні засоби

162. Гормональні препарати

163. Жарознижувальні та знеболювальні препарати

164. Мазі

165. Лейкопластирі

166. Оправи

167. Консультативні послуги

168. Стоматологічні послуги

169. Діагностичні послуги

170. Послуги санаторно-курортних установ

171. Легкові автомобілі

172. Велосипеди

173. Запчастини

174. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

175. Таксі

176. Телефонний апарат

177. Мобільний телефон

178. Мобільний зв'язок

179. Інтернет

180. Музичний центр

181. Телевізор кольоровий

182. DVD-плеєр

183. Фотоапарат

184. Процесори

185. Монітори

186. Диски

187. Іграшки

188. Квіти живі

189. Корм для домашніх тварин

190. Спортивні установи

191. Кінотеатри

192. Кабельне телебачення

193. Фотопослуги

194. Книги

195. Газети

196. Журнали

197. Зошит

198. Ручка

199. Туристсько-екскурсійні послуги

200. Середні навчальні заклади

201. Вищі навчальні заклади

202. Курси

203. Ресторан

204. Кафе

205. Бар

206. Заклади швидкого харчування

207. Готелі

208. Пансіонати

209. Сауни

210. Послуги перукарень

211. Мило туалетне

212. Шампунь

213. Зубна паста

214. Крем

215. Парфумерні товари

216. Засоби макіяжу

217. Туалетний папір

218. Засоби гігієни

219. Ювелірні вироби з золота

220. Сумки

221. Фінансові послуги

222. Послуги нотаріусів

223. Реєстрація урочистої події

224. Ритуальні послуги.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методика розрахунку середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв передмова

  Документ
  Методика розроблена з метою забезпечення проведення розрахунків середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв, поглибленого вивчення інфляційних процесів та аналізу цінової динаміки у
 2. Методика аналізу власного капіталу підприємства. 1 Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства

  Документ
  Актуальність теми. Протягом приблизно сімдесятьох років в Україні, тоді ще СРСР, не було іншої форми власності, крім державної. При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів
 3. Міжнародна інвестиційна діяльність

  Документ
  Навчальний посібник є одним з перших видань, що підготовле- но для вітчизняною читача і присвячено розгляду та аналізу міжнародного інвестиційного ринку.
 4. І. Л. Сазонець > О. А. Джусов > О. М. Сазонець

  Документ
  Навчальний посібник є одним з перших видань, що підготовле- но для вітчизняною читача і присвячено розгляду та аналізу міжнародного інвестиційного ринку.
 5. Зміст передмова

  Документ
  ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ,

Другие похожие документы..