Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В школе обучаются дети в основном из благополучных семей. К основным проблемам семей относятся материальные: обеспечение полноценным питанием, одеждо...полностью>>
'Документ'
Жизнь человека с самого начала складывалась так, что все, чем бы он не занимался, заставляло его наблюдать за окружающим миром и делать из этого вывод...полностью>>
'Документ'
Мы приехали в Америку на пике еврейского исхода. Мы – это я, моя жена и наш трехлетний сын. Впоследствии к нам присоединились родители жены и моя мат...полностью>>
'Основная образовательная программа'
Настоящая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирован...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів

України 31.03.99 № 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5

Звіт про власний капітал

(зі змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну

304 від 30.11.2000

363 від 23.05.2003)

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі – підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого Звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

7. У статтях “Залишок на початок року” та “Залишок на кінець року” показують суми власного капіталу на початок (нескоригований залишок) і кінець року (Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 363 від 23.05.2003).

8. У статтях “Зміна облікової політики”, “Виправлення помилок” та “Інші зміни” відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

9. У статті “Скоригований залишок” показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

10. У статтях розділу “Переоцінка активів” наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11. У статті “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу “Розподіл прибутку” наводяться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо (Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 304 від 30.11.2000).

13. У статтях розділу “Внески учасників” наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу “Вилучення капіталу” наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу “Інші зміни в капіталі” наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

16. У статті “Разом змін в капіталі” наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060-280. Залишок власного капіталу на кінець року визначається виходячи з його скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290) (Пункт 16 в редакції Наказу Мінфіну № 304 від 30.11.2000).

17. Дані в графах 3-11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу (Пункт 17 в редакції Наказу Мінфіну № 304 від 30.11.2000).

Розкриття інформації в примітках до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

19.1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

19.2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами.

19.3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

19.3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.3. Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

19.4.1. Кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

19.4.2. Номінальна вартість акції.

19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %.

19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

20.1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.

20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

20.3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 5

К О ДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за _____________________ 20__ р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код

Ста-тутний капітал

Пайо-вий ка-пітал

Додатковий вкладений капітал

Інший до-датковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилуче-ний ка-пітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

280

Разом змін в капіталі

290

Залишок на кінець року

300

Керівник

Головний бухгалтер

- 41 -Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методика складання балансу. Методика складання звіту про фінансові результати. Методика складання звіту про власний капітал

  Реферат
  Бухгалтерський облік - це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окремо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внут­рішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень.
 2. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи складенні з врахуванням сучасних вимог освіти, згідно з якими більша увага приділяється самостійній роботі студентів.
 3. 1. предмет І метод бухгалтерського обліку

  Документ
  Предмет бухгалтерського обліку – господарська діяльність підприємства, що складається з окремих господарських операцій, у результаті здійснення яких змінюються склад господарських засобів і джерела їх утворення.
 4. Зміст Вступ. Переклад Т. Шарашидзе 7 Передмова

  Документ
  Комітет із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) є незалежною організацією приватного сектора, яка має за мету досягнення єдності у принципах бухгалтерського обліку, що їх використовують підприємства та інші організації
 5. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.

Другие похожие документы..