Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
Взвешенные в атмосфере частицы (атмосферный аэрозоль) являются существенным фактором, влияющим на формирование энергетического баланса планеты и изме...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа дисциплины «Налоговая система» цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессиона...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании "Примерной программы дисциплины «Теплотехника»", утвержденной Министерством образования Р.Ф, Москв...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Рассмотрено на заседании кафедры экономики, финансов и учета 23 мая 2011 г., протокол № 9. Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформл...полностью>>

Главная > Диплом

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Наукова лабораторія позашкільної освіти

СХВАЛЕНО

Вченою радою КОІПОПК

(протокол №__ від ______________ 2011 року)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КОІПОПК

_______________ Н.І.Клокар

ПЛАН РОБОТИ

наукової лабораторії позашкільної освіти

на 2011/2012 навчальний рік

(Центр творчості дітей та юнацтва “Соняшник” м. Білої Церкви)

Завідуюча науковою лабораторією:

Гутник Віра Дмитрівна, директор Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Білої Церкви

Методист наукової лабораторії:

Ільюшина Тетяна Петрівна, ме­то­дист Центру творчості дітей та юна­ц­тва «Соняшник» м. Білої Церкви

Науковий консультант:

Яременко Ніна Володимирівна, кан­­­­ди­дат педагогічних наук, про­рек­­тор з навчально-методичної ро­бо­ти КОІПОПК

Біла Церква

2011

І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА 2010/2011 Н. Р.

У 2010-2011 навчальному році лабораторія позашкільної освіти працювала над питаннями:

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-ви­хов­ному процесі позашкільного навчального закладу як фактор розвитку про­фе­сій­них компетентностей педагогів;

 • формування комунікативної культури учнів старшого шкільного віку за­со­бами позашкільної освіти.

Основними завданнями діяльності лабораторії були: вивчення можливостей поза­шкільних навчальних закладів щодо впровадження інформаційно-комуні­ка­цій­них технологій у навчально-виховний процес; забезпечення методичного су­про­воду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у позашкільний на­вчально-виховний процес; розроблення та експериментальна перевірка педаго­гіч­них умов формування комунікативної культури старшокласників засобами по­за­шкільної освіти.

Працівниками лабораторії протягом 2010/2011 навчального року було про­ве­дене дослідження щодо можливості позашкільних навчальних закладів впро­ва­джу­вати інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховний процес. З ме­тою з’ясування рівня готовності працівників позашкільних навчальних закладів працювати в умовах педагогічних інновацій під час проведення курсів підви­щен­ня фахової кваліфікації керівників гуртків було проведене анкетування, у якому взя­ли участь 68 педагогічних працівників з 23-х позашкільних навчальних за­кла­дів об­лас­ті. Результати анкетування показали, що високий рівень готовності до діяль­­ності в умовах впровадження інновацій виявили 13% респондентів. 24% пе­да­­го­гів вва­жа­ють, що інформаційно-комунікаційні технології – це об’єктивні реа­лії часу, але для їх повноцінного впровадження позашкільним закладам освіти не ви­стачає мате­ріаль­но-технічного та навчально-методичного забезпечення. 38% ре­спон­дентів зазначили, що вже активно використовують у своїй професійній діяль­­ності інформаційно-кому­ніка­ційні технології, але при цьому оцінюють свій рі­­вень володіння ними як серед­ній. 16% опитаних хотіли б використовувати ін­фор­­маційно-комунікаційні техно­ло­гії, але не мають достатніх знань і вмінь для цьо­го. 4% педагогів в цілому позитивно сприй­мають можливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, але не в діяльність свого творчого об'єд­нання. 5% працівників виявили низький рівень готовності до використання таких технологій.

Отримані результати свідчать про необхідність програмового і навчально-ме­тодичного забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних техно­ло­гій у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу.

З метою реалізації основних завдань діяльності наукової лабораторії поза­шкіль­ної освіти, працівниками ЦТДЮ «Соняшник» було розроблено низку на­вчаль­но-методичних матеріалів, які було представлено на обласному і всеук­раїнському рівнях. Так, зокрема, Красильнікова О. І., методист закладу, як автор на­вчально-методичного посібника «Практичне впровадження інформаційних тех­но­логій у позашкільному навчальному закладі», посіла ІІ місце на обласному кон­кур­сі на кращий навчально-методичний матеріал з науково-технічної творчості.

Матеріали з досвіду роботи Цимбал Т. Д., заступника директора ЦТДЮ «Со­няшник», «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу позашкільного закладу» визнано кращими на обласному етапі Всеукраїнського кон­курсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» і вони гідно пред­ста­вили Київську область на всеукраїнському етапі конкурсу.

Свідченням постійного підвищення фахової компетентності педагогів ба­зового закладу лабораторії є перемога (ІІ місце) Гаврилюк О. М., керівника зраз­ко­вого вокального ансамблю «Співограй», у всеукраїнському конкурсі на кращий освітній проект з духовного виховання, на якому вона представляла навчально-методичний посібник «Формування духовної культури вихованців позашкільних навчальних закладів засобами українського народознавства».

Завідуючою лабораторії Гутник В.Д. розроблено програму національного виховання дітей та підлітків засобами народної педагогіки у позашкільних на­вчаль­них закладах «Спадкоємці духовних скарбів».

Інформаційно-методичний посібник «Музеї загальноосвітніх та поза­шкіль­них навчальних закладів міста Білої Церкви» (автор – Некрасова І.М., керівник краєз­навчого гуртка) зайняв І місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики.

У 2010/2011 навчальному році ЦТДЮ «Соняшник» нагороджений дип­ло­мом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України як учасник загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України». Досвід «Соняшника» як базового за­кла­ду лабораторії позашкільної освіти КОІПОПК презентовано у виданні «Флаг­мани ос­віти і науки України», присвяченому історії та сьо­годенню освітянської і нау­ко­вої галузі. Як активний учасник загально­ук­раїн­сь­кої програми «Енциклопедія ди­тя­­чої творчості» ЦТДЮ «Соняшник» представив ос­нов­ні напрями своєї діяль­нос­ті на сторінках однойменного видання та наго­род­же­ний дипломом президента На­ціо­нальної академії наук України та Міжнародної асоціації академічних наук Б. Є. Патона. Автор публікацій – Гутник В.Д.

Роботи вихованців ЦТДЮ «Соняшник», переможців обласного конкурсу уч­нівської і студентської творчості «Я – Київщини гордість і надії!», представлені в альманасі, виданому за його підсумками.

За презентацію та пропаганду кращих напрацювань педагогічного колек­ти­ву серед освітянської громадськості міста Білої Церкви ЦТДЮ «Соняшник» наго­ро­д­жений дипломом І ступеня міської виставки «Сучасна освіта Білої Церкви. Європейські орієнтири».

З метою популяризації допрофесійної підготовки учнівської молоді Ілью­ши­ною Т. П., методистом лабораторії, підготовлені матеріали з досвіду роботи шко­ли перукарської майстерності «Професія – робити людей красивими», що бу­ли представлені на виставці «Сучасна освіта Білої Церкви. Європейські орієнтири».

Реалізуючи завдання формування у підростаючого покоління навичок здо­ро­вого способу життя, виховання патріотизму і свідомої громадянської позиції, Пан­тюшенком В.М., методистом ЦТДЮ «Соняшник», підготовлено навчально-ме­то­дичний посібник «Реалізація ідей козацької педагогіки засобами поза­шкіль­ної освіти», положення історико-культурно-оздоровчого таборування «Спіраль ча­су», умови міської першості з козацького історичного багатоборства «Козацькі іг­ри», положення про проведення козацького випробування на честь Дня Покрови Пресвятої Божої Матері «Козацький гарт».

З метою професійного розвитку педагогічних працівників позашкільних за­­кладів області на базі опорного закладу працівниками лабораторії було проведено:

 • «круглий стіл» для заступників директорів та методистів позашкільних навчальних закладів області з питання «Інформаційно-комунікаційні технології у позашкіллі: реальні можливості та шляхи використання» (жовтень 2010);

 • навчальний тренінг для практичних психологів позашкільних навчальних закладів області «Психологічний супровід розвитку творчої обдарованості вихо­ван­ців позашкільного навчального закладу».

Крім того, у 2010/2011 навчальному році працівниками лабораторії було взя­то участь у таких міжнародних, всеукраїнських та обласних науково-мето­дич­них заходах:

 • міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комуні­кацій­ні технології в освіті: територія партнерства» (24-26 травня 2011 року, м. Хмель­ниць­кий). Виступ Аносової А. В. на тему «Телекомунікаційна проектна діяль­ні­сть: теоретико-прикладні аспекти впровадження у навчально-виховний процес по­за­­­­­­­­­­­­­­­­­­­шкільних навчальних закладів»;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна школа: інновації в дії» (15 грудня 2010 року, м. Біла Церква). Виступ Гутник В.Д. «Моделювання та функ­ціонування творчого освітнього середовища позашкільного навчального за­кладу»;

 • обласний семінар-практикум «Співпраця освітніх установ та громадських ор­ганізацій щодо забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами» (жовтень 2010 року, Будинок творчості дітей та юнацтва м. Фастова);

 • науково-практичний семінар для методистів позашкільних навчальних за­кла­дів «Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних за­кладів» (листопад 2010 року, КОІПОПК);

 • творча майстерня для заступників директорів, методистів позашкільних на­вчальних закладів області «Науково-методичний супровід формування про­фе­сійної компетентності педагога позашкільного навчального закладу» (грудень 2010 року, Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району);

 • семінар-практикум для заступників директорів позашкільних навчальних за­кладів «Модернізація змісту та структури науково-методичної роботи у поза­шкіль­них навчальних закладах» (січень 2011 року, Центр дитячої та юнацької твор­чості м. Васильків);

 • семінар для керівних кадрів позашкільних навчальних закладів області «Су­часні підходи до управління професійним розвитком педагогів позашкільного навчального закладу» (березень 2011 року, м. Васильків);

 • науково-практичного семінару для методистів позашкільних навчальних закладів «Модернізація діяльності методичної служби позашкільного навчального зак­­ладу в умовах реалізації Дер­жавної цільової соціальної про­грами розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (березень 2011 року, КОІПОПК);

 • «круглий стіл» на тему: «Культура здоров’я творчої особистості: шляхи формування» для педагогічних працівників, що співпрацюють з обласною шко­лою передового педагогічного досвіду Ма­зун Ю.М. з проблеми: «Форму­вання на­ви­чок здорового способу жи­т­тя у вихованців позашкільних нав­чальних за­кладів» (квітень 2011 року, КОІПОПК);

 • навчально-методичний семінар директорів позашкільних навчальних за­кла­дів області «Управління процесом моделювання сучасного навчально-вихов­но­го простору позашкільного навчального закладу» (квітень 2011 року, Іванків­сь­кий районний Центр дитячої та юнацької творчості).

Працівники лабораторії брали активну участь у реалізації освітніх програм кур­сів підвищення кваліфікації КОІПОПК. Були проведені лекційні заняття, майс­тер-кла­си та педагогічна практика для слухачів проблемно-тематичних кур­сів "Ор­га­­нізація та зміст художньо-естетич­ного виховання учнів у позашкіль­них навчаль­них закла­дах" (для керівників гуртків художньо-естетично­го напряму по­за­­ш­кіль­них навчальних за­кла­дів; 16-27 серпня 2010 року, 38 осіб), "Сучасні під­хо­ди до ор­га­ні­за­ції туристсько-кра­єз­навчої роботи з вихованцями позашкільних на­вчаль­них за­кла­дів" (для керівників гурт­ків туристсько-краєзнавчого напряму; 04-15 квітня 2011 ро­ку, 16 осіб), "Вико­рис­тан­ня засобів інформаційно-комуні­ка­цій­них технологій в уп­рав­­лінській діяльності ке­рів­ника та роботі методичної служ­би по­зашкільного на­вчаль­­ного закладу" (для ди­рек­то­рів, методистів поза­шкіль­­них на­вчальних за­кладів; 26 квітня – 06 травня 2011 року, 12 осіб), «Форму­ван­ня еко­ло­гічної культури осо­бис­тості в умовах позашкільного на­вчаль­ного за­кладу» (для керівників гуртків еколого-на­туралістичного напряму; 30 трав­ня –10 червня 2011 ро­ку, 19 осіб), фахо­вих курсів керівників гуртків деко­ративно-вжит­­ко­вого ми­стецт­ва (31 січня – 11 лютого 2011 року, 19 осіб).

Продовжує функціонування освітній портал ЦТДЮ «Соняшник» (f.ua), до складу якого входять сайти 21 творчого об'єднання. Усі структурні підрозділи порталу взаємопов’язані, інформаційно наповнені і по­стій­но оновлюються. На порталі розміщені посилання на міські та обласні освітні ре­сур­си, що забезпечує інтеграцію закладу до інформаційно-навчального сере­до­ви­ща Київської області. Популяризація досягнень творчо обдарованих вихованців за­кладу, педагогів-майстрів, інформування про освітні послуги позашкільного за­кладу через веб-ресурси допомагають у створенні позитивного іміджу закладу.

ЦТДЮ «Соняшник» базовий заклад з проведення дисертаційних досліджень аспірантів лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем вихо­вання НАПН України Гаврилюка В.Ю. та Аносової А. В.

У 2010/2011 навчальному році активно функціонували такі методичні об’єд­нан­­ня педагогів: циклові комісії керівників об’єднань довузівської та допрофе­сій­ної підготовки, декоративно-вжиткового мистецтва; колективів художньої само­діяль­ності, клубних об’єднань, школи раннього розвитку дітей «Щедрик»; працю­ва­ли психолого-педагогічний семінар, правовий консультпункт, школа педагога-по­чатківця, салон педагогічної майстерності; систематично проводилося апаратне навчання, засідання методичної ради, атестаційної комісії.

Досвід діяльності лабораторії з проблеми «Забезпечення інноваційного під­хо­ду до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-ви­хов­ний процес позашкільного навчального закладу» впроваджується у Білоцерків­сь­кому районному Будинку дитячої та юнацької творчості, з проблеми «Викорис­тан­ня проектних технологій у діяльності позашкільного навчального закладу» – у Те­тіївському районному Центрі позашкільної освіти.

Базовий заклад лабораторії у 2010/2011 н. р. досяг вагомих результатів в ор­га­ні­за­­ції науково-дослідницької роботи з учнями. Так, 5 вихованців закладу ви­бо­роли пе­ре­­­­могу на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід­ниць­ких робіт учнів-членів МАН, 3 вихованців взяли участь у заключному етапі конкурсу.

ЦТДЮ «Соняшник» забезпечував мистецький супровід обласного святи науки і творчості «Віват, науко молода!» та четвертого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.

ІІ. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ У 2011/2012 Н.Р.

Питання дослідження: розроблення, апробація та впровадження технології допрофесійної підготовки і профільного навчання старшокласників в умовах по­за­­шкільного навчального закладу.

Завдання:

 1. Аналіз сучасних науково-теоретичних засад впровадження профільної ос­ві­ти у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу.

 2. Обґрунтування технології допрофесійної підготовки і профільного на­вчан­ня старшокласників в умовах комплексного позашкільного навчального закладу, визначення критеріїв і показників ефективності її впровадження.

 3. Розроблення:

3.1. Програми моніторингу ефективності технології допрофе­сій­ної підго­тов.­ки і профільного навчання старшокласників в умовах позашкільного на­вчального закладу.

3.2. Навчально-методичного забезпечення процесу впровадження тех­нології до­професійної підготовки і профільного навчання старшокласників в умовах по­за­шкільного навчального закладу.

 1. Апробація та експериментальна перевірка технології допрофесійної під­го­­тов­ки і профільного навчання старшокласників в умовах комплексного поза­шкіль­­ного навчального закладу у творчих об’єднаннях гуманітарного, художньо-есте­тичного, декоративно-вжиткового напрямів.

 2. Розвиток професійної компетентності педагогічних та управлінських кад­рів позашкільного навчального закладу.

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА КЕРІВНИМИ КАДРАМИ

1. Розширення мережі освітніх об'єднань довузівської та допрофесійної під­го­товки: відкриття шкіл імідж-мейкерів, організаторів туристської діяльності, спе­ціалістів ландшафтного дизайну

Протягом року

Гутник В.Д.

2. Проведення майстер-класу для керівників гуртків м. Біла Церква «Орга­нізація нау­ко­во-дослідницької роботи у позашкільних навчальних закладах»

Жовтень 2011 року

Ільюшина Т.П.

3. Участь у всеукраїнському заочному конкурсі «Цікава школа» у номінаціях «Найо­ри­гінальніший навчальний заклад» та «Нетрадиційне заняття гуртка»

Жовтень-грудень 2011 року

Ільюшина Т.П.

4. Участь у всеукраїнському конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики

Грудень 2011 року

Пантюшенко В.М.

5. Проведення «круглого столу» для педагогічних працівників позашкільних закладів освіти м. Біла Церква з питання «Роль позашкільного навчального закладу у професійному самовизначенні старшокласників»

Лютий 2011 року

Гутник В.Д.

6. Проведення засідання педагогічної ради «Використання інноваційних форм і методів допрофесійної підготовки і профільного на­вчан­ня старшокласників в умовах комплексного позашкільного навчального закладу».

Березень 2011 року

Гутник В.Д., Ільюшина Т.П.

7. Участь у всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Дирек­тор позашкільного навчального закладу»

Квітень 2011 року

Гутник В.Д.

8. Участь у проведенні засідань та науково-методичних семінарів для завідуючих науковими лабораторіями КОІПОПК

Протягом року

Гутник В.Д.

9. Участь у роботі методологічних сесій для педагогічних працівників закладів та установ освіти, на базі яких функціонують наукові лабораторії

Протягом року

Гутник В.Д.

10. Забезпечення діяльності таких методичних об’єднань педагогів:

 • циклові комісії керівників об’єднань довузівської та допрофесійної підготовки, декоративно-вжиткового мистецтва;

 • колективів художньої самодіяльності, клубних об’єднань, школи раннього розвитку дітей «Щедрик»;

 • психолого-педагогічного семінару;

 • правового консультпункту;

 • школи педагога-початківця;

 • салону педагогічної майстерності;

 • методичної ради.

ІV. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІ­ФІ­КАЦІЇ

Забезпечити активну участь працівників лабораторії у реалізації освітніх програм підвищення кваліфікації:

Дата

курсів

Курси

Категорія

слухачів

Форми проведення занять

05.09-16.09

2011 року

фахові

Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (хоре­ог­­­рафія, вокал, театральне та циркове мистецтво)

Лекції, практичні за­няття, робота май­стер-класів, прак­тич­­ні заняття

17.10-28.10 2011 року

фахові

Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (обра­зо­твор­че та декоративно-вжит­кове мистецтво)

Лекції, практичні за­няття, робота май­стер-класів

12.12-23.12

2011 року

проблемно-те­ма­тичні курси «Організація і зміст діяльнос­ті гуртків нау­ко­во-технічно­го напряму»

Методисти і керівники гурт­ків науково-технічного на­пря­му позашкільної освіти

Лекції, практичні за­няття, робота май­стер-класів, прак­тич­ні заняття

13.02-24.02

2012 року

фахові

Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (обра­зо­т­ворче та декоративно-вжит­ко­ве мистецтво)

Лекції, практичні за­­няття

26.03-06.04

2012 року

проблемно-те­ма­тичні курси

Директори, заступники дирек­торів та методисти поза­шкіль­них навчальних за­кла­дів

Лекції, практичні за­няття, робота май­стер-класів, прак­тич­ні заняття

17.04-27.04

2012 року

фахові

Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (хоре­ог­ра­фія, вокал, театральне та циркове мистецтво)

Лекції, робота май­стер-класів, прак­тич­­­ні заняття

07.05-18.05

2012 року

Проблемно-те­матичні курси

Методисти, керівники гуртків екологічно-натуралістичного напряму позашкільних навчальних закладів

Лекції, практичні за­няття, робота май­стер-класів, практич­ні заняття

11.06-22.06

2012 року

Проблемно-те­матичні курси

Методисти і керівники гурт­ків туристсько-краєзнавчого на­пряму позашкільних на­вчаль­­них закладів

Лекції, практичні за­няття, робота май­стер-класів, практич­ні заняття

   1. УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ

1. Провести на базі ЦТДЮ «Соняшник» та взяти участь у таких міських, обласних семінарах, практикумах, нарадах, засіданнях, конкурсах:

– міжрегіональний семінар директорів позашкільних навчальних закладів Київської та Івано-Франківської області областей «Соціальне партнерство як передумова розвитку державно-громадського управління позашкільним навчальним закладом»

Жовтень 2011 року

Гутник В.Д.

 • науково-практичний семінар для заступників директорів та методистів поза­шкіль­них навчальних закладів області «Інноваційна модель професійного роз­вит­ку педагога позашкільного навчального закладу»

Листопад 2011 року

Цимбал Т.Д.

 • науково-практичний семінар для методистів позашкільних навчальних закладів області «Формування інформаційно-навчального середовища позашкільного навчального закладу»

Листопад 2011 року

Гутник В.Д.,

Ільюшина Т.П.

 • семінар-практикум для керівників туристсько-краєзнавчих гуртків позашкіль­них навчальних закладів області «Розвиток особистісного потенціалу дитини засобами туристсько-краєзнавчої роботи в умовах позашкільного навчального закладу»

Листопад 2011 року

Пантюшенко В.М.

 • навчальний тренінг для практичних психологів позашкільних навчальних за­кла­дів області «Організація і зміст роботи практичного психолога з батьками ви­хованців позашкільного навчального закладу» (на базі ЦТДЮ «Соняшник»)

Листопад 2011 року

Ткачук А.В., Ільюшина Т.П.

 • семінар-практикум для керівників гуртків гуманітарного напряму позашкіль­них навчальних закладів області «Програмно-методичне забезпечення роботи гурт­ків для лідерів учнівського самоврядування»

Грудень 2011 року

Швецька І.В.

 • обласна науково-практична конференція «Регіональні стратегії інноваційного розвитку системи позашкільної освіти Київщини»

Січень 2012 року

Гутник В.Д.,

 • засідання обласного методичного об'єднання керівників гуртків інформаційно-технічного профілю позашкільних навчальних закладів «Розвиток творчої осо­бис­тості вихованців гуртків засобами інноваційних педагогічних технологій»

Лютий 2011 року

Красільнікова О.І.

 1. Продовжити співпрацю з науковою лабораторією діяльності позашкільних за­кла­дів освіти Інституту проблем виховання НАПН України.

Протягом року

Гутник В.Д.

VІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІД­ВИ­­ЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

1. Розробити програму моніторингу ефективності технології допрофе­сій­ної під­го­тов­ки і профільного навчання старшокласників в умовах позашкільного на­вчаль­ного закладу

Жовтень-листопад 2011 року Гутник В.Д., Ільюшина Т.П.

2. Розробити і подати на затвердження науково-методичної ради Київського об­лас­ного інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів матеріали з питання навчально-методичного забезпечення процесу впровадження технології допро­фе­сійної підготовки і профільного навчання старшокласників в умовах позашкіль­но­го навчального закладу:

 • навчальні програми школи економіки: курс «Документознавство», курс «1С:Бух­­гал­терія», курс «Менеджмент», курс «Компютерний дизайн» (Красиль­нікова О.І.);

 • навчальну програму школи косметології та візажу (Лупашко О.В.)

 • навчально-методичний посібник «Старт у професію» (професійне само­ви­значення старшокласників засобами позашкільної освіти) (Гутник В.Д., Ано­сова А.В.);

 • програму національного виховання дітей та підлітків засобами народної пе­да­гогіки у позашкільних навчальних закладах «Спадкоємці духовних скарбів» (Гутник В.Д.);

 • матеріали з досвіду роботи Цимбал Т. Д. «Сучасні підходи до організації на­вчально-виховного процесу позашкільного закладу»;

 • матеріали з досвіду роботи школи перукарської майстерності «Професія – ро­бити людей красивими» (Ільюшина Т. П.);

 • навчально-методичний посібник «Формування духовної культури вихо­ван­ців позашкільних навчальних закладів засобами українського народознавства» (Га­врилюк О.М.);

 • навчально-методичний посібник «Реалізація ідей козацької педагогіки за­собами позашкільної освіти» (Пантюшенко В.М).

 • інформаційно-методичний посібник «Музеї загальноосвітніх та поза­шкіль­них навчальних закладів Білої Церкви» (Некрасова І.М.).

3. Провести моніторингове дослідження ефективності технології допрофе­сій­ної підготовки і профільного навчання старшокласників в умовах позашкільного на­вчального закладу

Грудень-січень 2011 року

Гутник В.Д., Ільюшина Т.П.

4. Вивчити та узагальнити досвід роботи таких педагогів:

 • Швецької І.В., методиста, з проблеми «Формування у старшок­лас­ни­ків розуміння цінностей демократичного суспільства засобами діяльності клубу «Лідер»;

 • Гаврилюк О.М., керівника народного вокального ансамблю «Співограй», з проблеми «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей вихованців позашкільного навчального закладу».

VІІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 1. За результатами аналізу сучасних науково-теоретичних засад впровадження про­­фільної освіти у навчально-виховний процес позашкільного навчального за­кладу підготувати наукову статтю у електронне фахове видання «Народна освіта»

Грудень 2011 року

Гутник В.Д.

 1. Представлення науково-методичних матеріалів на освітньому порталі інституту за напрямами діяльності лабораторії.

Протягом року

Гутник В.Д.

 1. Підготувати до друку матеріали, що подаються на затвердження науково-ме­тодичною радою Київського обласного інститут післядипломної освіти педа­го­гічних кадрів (зазначено у розділі 6)

Протягом року 2011 року

Гутник В.Д.

 1. Презентувати результати діяльності лабораторії та базового закладу на об­лас­ній постійно діючій виставці «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології»

Протягом року 2011 року

Гутник В.Д.

 1. Взяти участь у Третій національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті»

Жовтень 2011 року

Гутник В.Д., Ільюшина Т.П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2011/2012 навчальний рік

  Диплом
  Вітюк Олексій Панасович, директор спе­ціа­­лізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ сту­пе­нів №12 з поглибленим ви­вчен­ням інфор­ма­ційних технологій м.
 2. План роботи управління освіти на 2011 рік схвалено Колегією

  Документ
  Упродовж 2010 року управлінням освіти і закладами освіти району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, постанов Уряду
 3. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 4. План роботи управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради на 2011 рік

  Документ
  Освітня діяльність у Київському районі функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,
 5. План роботи наукової лабораторії сільської школи на 2011/2012 навчальний рік (Відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації)

  Диплом
  Некраш Людмила Миколаївна, заві­дуюча центром соціально-педагогічної діаг­нос­ти­ки і моніторингу районного методич­ного ­кабі­не­ту Ставищенського району

Другие похожие документы..